PROIEKTUAK‎ > ‎SARE-HEZKUNTZA‎ > ‎

GSUITE HEZKUNTZA

1. Zerbitzuaren deskribaketa

Hezkuntzarako Google Suite kontuak ikasetxeak emanak dira, irakasle, kontratupeko langile, ikasle (eta familien) komunikazio-funtzioak sendotzeko asmoz. Hori guztia Hezkuntzarako Google Suite domeinua aktibatzean, Googlerekin adostutakoaren arabera. Software-erantzun multzoa da, Google-k ikastetxeei doan eskaintzen diena "Software as a Service" (Software zerbitzu bat bezala) hodeian konputazio eredupean.


Baliabide horiek eskuratu ahal izateko, erabiltzaileak Erabiltzeko Politika onartu behar du 14 urtetik gorakoa bada, familiak 14 urtetik behekoen kasuan eta familiak berak kontu bat familiari berari ematen baldin bazaio.

Erakundeen kontuak Google Suitek emandako plataformapean daude eta hainbat zerbitzu hartzen ditu barne: Gmail, Google Calendar (egutegi partekatuak), Google Drive (agiri-ahokalekua, kalkulu-orria eta online-elkarlana), Google Sites (taldekako webguneen diseinu eta argitaratzea) eta Hangouts (mezularitza eta bideokonferentzia sistema).

Google-k eskaintzen dituen kontuetan ez bezala, zerbitzuak ikastetxearen domeinupean daude. Komunikazio eta elkarlan plataforma hau aukeratu dugu hainbat arrazoirengatik:

1. Zerbitzuaren erabilgarritasun handia. > %99

2. Produktibitate eta elkarlan-aplikazioen integrazioa email-arekin , elkarlan-ekosistema bat osatuz.

3. Doakotasuna, Google Suite-ren zerbitzu-baldintzak baditu ere.

4. Eraginkortasun handia erantzun integratua, multidispositiboa eta multiplataforma delako.

5. Irisgarritasuna web nabigatzailetik, aparteko software instalatu barik.

6.Ikaskuntzaren kudeaketarako lanabesa edukitzea (Classroom).

Ikastetxeko domeinuaren administratzailea Google Suite kudeatzen duen pertsona da eta azken erantzulea izango da Kontrol-paneleko kontuen eta aplikazioen administrazio eta kudeaketan.


Google Suite-ren aplikazio nagusiak honako webgunean zehazten dira: http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html

Erakundeetako Google Suite-ren kontuetan sartu ahal izateko, era bateratuan honako webgunea erabili behar da: https://accounts.google.com


2. Zerbitzuaren baldintzak

1. Baldintza orokorrak.

1.1 Ikastetxeko Google Suite kontuak ikastetxeak eskaintzen duen zerbitzu bat dira. Zerbitzu hori irakasleei, administrazio eta zerbitzuetako pertsonalari, eta bertan irakaskuntza arautuan diharduten ikaslei (eta beren familiei).

1.2 Ikastetxeko Google Suite kontuak sortuko eta erabiliko dira Ikastetxeak eta Google-k sinatutako akordioan ezartzen diren baldintzen arabera. "G Suite" deritzon akordio orokorraren zehaztapenak G Suite webgunean kontsulta daitezke, honako orrian: http://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html

1.3 Ikastetxeko G Suite kontuak honakoek baino ez dituzte erabiliko, eta, betiere, Hezkuntza jarduerekin zerikusia duten zereginetan: ikastetxeak, irakasleek, administrazio eta zerbitzuetako pertsonalak, ikasleek (eta beren familiek).

1.4 Ikastetxeko G Suite kontuekin zerikusia duten zerbitzu eta aplikazioen bidez argitaratu eta banatu litekeen edozein eduki datu pertsonalak babesteko indarreko legeen arabera egingo da.

1.5 Erabat debekaturik dago ikastetxeko G Suite kontuen eta horiei lotutako zerbitzu eta aplikazio guztien erabilera publizitate eta merkataritza jardueretan.

1.6 G. Suite kontuak izendunak izango dira, salbuespenak salbu eta pertsona fisiko bati egokituko zaizkio. "Ezizenak" kudeatu daitezke beste helbide batzuk izendatzeko por cargo o grupo.

1.7 Erakundearen sinadura eta zigilua behar ez dituzten ofizio, gonbidapen eta tramite guztiak erakundearen posta elektronikoaren bidez bideratuko dira.

1.8 Erabiltzaile edo legezko ordezkariak kontuekin egindako jarduera guztien eta ikastetxeari lotutako postontziaren erantzuleak dira.

1.9 Hutsegite larria da norbere kontuan sarbidea erraztea eta eskaintzea baimenduta ez dauden pertsonei; kontua pertsonal eta besteraezina da.

1.10 Erabiltzaile bakoitzaren ardura da G Suite-ko aplikazioetan dauden datuen zaintzan ahaleginak egitea. Hori Date liberation deritzon programak eskainitako Google Takeout aplikazioaren aldizkako erabileraren bidez lor daiteke.

2. Ikasleen eta beren familien kontuen baldintzak.

2.1 Ikastetxeak alta egin ahalko die ikasleentzako (eta beren familientzako) kontuei. Horretarako ezarritako prozedurari jarraitu beharko zaio.

2.2 Ikasleek kontuak erabiltzeak G.Suite kontuen erabileraren politikarekin adostasuna adieraztea dakar, betiere, 14 urtetik gorakoen artean. 14 urtetik beherako ikasleen kasuan, gurasoek edo legezko erantzuleek adieraziko dute adostasuna.

2.3 Ikasle bakoitzak ikastetxeko G Suite kontu bakarra eduki ahalko du, eta bere erabilera eskola edo Hezkuntza esparruan izango da bakar-bakarrik.

2.4 Ikastetxeko ikasle baten matrikula bertan behera geratzen denean, bere kontua eten edota ezabatu ahalko da.

2.5 Kontuaren erabilerak errespetatu beharko ditu, momentu oro, ikastetxeko bizikidetza-arauak. Hori ez betetzeak kontura sarbide mugatua ekar dezake.

2.6 Ikastetxeak eskubidea du aplikazioen hedatzea mugatzeko irizpide pedagogiko eta ikasleen adinaren arabera.

2.7 Ikasle baten kontua disziplina kasu larrietan, ciberbullying-a kasu, tartean egon daitekeela zantzuak badaude, kontua bera zuzendaritzak eta ikastetxeko elkarbizitza-batzordeak kontrolatu, eten edota gainbegiratu ahalko dute.


3. Klausula:

3.1 Kontua duten langileek eta kontua duten ikasleen guraso, tutore edo legezko erantzule guztiek ikastetxeko G Suite kontuen oraingo erabilera-politikarekin adostasuna adierazi beharko dute.

3.2 Zerbitzu prestakuntzan aldez aurretik ezarritako baldintzak betetzen ez badira, ikastetxeak edozein G Suite konturi baja emateko edo desaktibatzeko aukera gordetzen du, baita aldez aurretik abisatu gabe ere.


3. Pribatutasuna, segurtasuna eta datuen tratamendua.

G Suite-k ditu 2012ko maiatzetik ISO 27001 egiaztagiria, SSAE 16/SAE 3402 zeukanaz gain eta Gobernuentzako G Suite-ko FISMA ziurtagiria. Gainera, Google izan da lehenengo enpresa lehenengo pribatutasun estandar global Cloud Computing ISO/IEC 27018 hartzen .

Google-k zuzenketa bat eskaintzen du datu-prozesaketarako eta kontratu-ereduko klausuletarako, beste segurtasun eta datu babeserako modu baten moduan. Horrek ahalbideratzen du Europar Batasuneko Kontseiluaren eta Europako parlamentuaren Datu Babeserako Direktibako segurtasun eta egokitasun baldintzak betetzea.

2016ko apirilaren 27an EB-k Datu Babeserako Arautegi berria onartu zuen, 2018ko maiatzean indarrean jarriko dena. Arautegi horrek aurrekoa ordezkatzen du, eta Cloud zerbitzuak emateko eta kontsumitzeko enpresek eta erabiltzaileek duten beharra hobeto arautu nahi du. Google-k hertsiki egiten du lan aipaturiko data heldu baino lehen Arautegi berria betetzeko.

1. Descripción del servicio

Las cuentas de Google Suite para Educación son proporcionadas por el centro educativo, con el objeto de apoyar las funciones de comunicación de todo el profesorado, personal contratado, del alumnado (y sus familias) conforme al acuerdo establecido con Google al activar el dominio en Google Suite para Educación, que es un conjunto de soluciones de software que Google ofrece gratuitamente a los centros educativos bajo el modelo de computación en la nube "Software as a Service" (Software como Servicio).

El acceso a estos recursos está condicionado a la aceptación de la Política de Uso por parte del usuario en el caso de los alumnos mayores de 14 años, las familias de alumnos menores de 14 años a los que se les proporcione cuenta y la familia en caso de entregarles una cuenta.

Las cuentas institucionales se encuentran bajo plataforma dotada por Google Suite, e incluye diversos servicios integrados como: Gmail, Google Calendar (calendarios compartidos), Google Drive (alojamiento de documentos, hojas de cálculo y colaboración online), Google Sites (diseño y publicación de sitios en equipo) y Hangouts (sistema de mensajería y videoconferencia).

A diferencia de las cuentas que ofrece Google los servicios están bajo el dominio del centro. Se ha elegido esta plataforma de comunicación y trabajo colaborativo por varias razones entre las que destacamos:

1. Alta disponibilidad del servicio > 99%

2. Integración de aplicaciones de productividad y colaboración con e‐mail proporcionando un ecosistema de trabajo corporativo.

3. Gratuidad aún contando con las mismas condiciones de servicio Google Suite.

4. Elevada operatividad al ser una solución integrada multidispositivo y multiplataforma.

5. Accesibilidad desde navegador web, sin necesidad de instalar software extra.

6. Disponer de una herramienta (Classroom) para la gestión del aprendizaje.

El administrador del dominio del centro es la persona que administra Google Suite, será el responsable último en la administración y gestión de cuentas y aplicaciones en el Panel de Control.

El conjunto de aplicaciones principales de Google Suite se describe en: http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html

El acceso a las cuentas de Google Suite institucionales se realiza de forma unificada en: https://accounts.google.com


2. Condiciones del servicio

1. Condiciones generales.

1.1 Las cuentas de Google Suite del centro constituyen un servicio que el centro proporciona a sus docentes, personal de administración y servicios que trabajan en él, al alumnado ( y sus familias) que cursan sus enseñanzas regladas.

1.2 Las cuentas de Google Suite del centro serán creadas y utilizadas de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo suscrito entre el centro y Google. Los términos del acuerdo genérico "G Suite" pueden consultarse en el sitio web de G Suite, en la página: http://www.google.com/apps/intl/es/terms/education_terms.html

1.3 Las cuentas de G Suite del centro sólo podrán ser utilizadas por el centro, docentes, personal de administración y servicios que trabaja en él, los alumnos (y sus familias) que cursan sus enseñanzas regladas, en tareas relacionadas con su actividad educativa.

1.4 La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los servicios y aplicaciones vinculados a las cuentas de G Suite de el centro deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.

1.5 Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas de G Suite del centro, y de todos los servicios y aplicaciones vinculados a ellas, para actividades comerciales o publicitarias.

1.6 Las cuentas de G Suite serán, salvo excepciones, nominales y responderán siempre a una persona física, pudiendo gestionarse “Alias” para asignar otras direcciones por cargo o grupo.

1.7 Todo oficio, invitación o trámite que no requiera firma y sello institucional, se encaminará vía correo electrónico institucional.

1.8 Los Usuarios o representantes legales son responsables de todas las actividades realizadas con sus cuentas de acceso y su buzón asociado al centro.

1.9 Es una falta grave facilitar y ofrecer acceso a la propia cuenta a personas no autorizadas; la cuenta es personal e intransferible.

1.10 Es responsabilidad de cada usuario procurar la salvaguarda de los datos contenidos en las aplicaciones de G Suite haciendo uso periódico de la aplicación Google Takeout ofrecido por el programa Data Liberation


2. Condiciones de las cuentas de alumnos y sus familias.

2.1 El centro podrá dar de alta cuentas para sus alumnos (y sus familias), para lo cual deberá seguir el procedimiento que en su momento se determine.

2.2 El uso de las cuentas por parte de los alumnos requiere manifestar la conformidad con la Política de Uso de Cuentas G.Suite para del centro para los alumnos de 14 años en adelante y por parte de los padres o responsables legales del alumno si es menor de 14 años.

2.3 Cada alumno solo podrá tener una única cuenta de G Suite del centro y su uso es exclusivo para el ámbito escolar y educativo.

2.4 Cuando un alumno deje de estar matriculado en el centro, se podrá suspender y/o eliminar su cuenta.

2.5 El uso de la cuenta deberá respetar, en todo momento, las normas de convivencia del centro y su incumplimiento puede llevar aparejado la limitación de acceso a la misma.

2.6 El centro se reserva el derecho a condicionar el despliegue de las aplicaciones según criterios pedagógicos y la edad de los alumnos.

2.7 En el caso de que haya indicios de que la cuenta de un alumno pueda verse involucrada en casos graves de disciplina como ciberacoso, podrán ser intervenidas, suspendidas y/o supervisadas por la Dirección y comisión de convivencia del centro.

3. Cláusula:

3.1 Todos los empleados con cuenta y los padres, tutores o representantes legales de los alumnos con cuenta, deberán manifestar su conformidad con la presente Política de Uso de las Cuentas de G Suite del centro.

3.2 En caso de que se advierta un incumplimiento de las condiciones antedichas sobre prestación del servicio, el centro se reserva la potestad de desactivar o dar de baja cualquier cuenta de G Suite del centro, incluso sin previo aviso.


3. Privacidad, seguridad y tratamiento de datos

G Suite posee desde mayo 2012, la certificación ISO 27001, además de la ya existente SSAE 16/SAE 3402 y el certificado FISMA de G Suite para Gobiernos. Además Google ha sido la primera empresa en adoptar el primer estándar global de privacidad para Cloud Computing ISO/IEC 27018.

Google ofrece una Enmienda para el Procesamiento de Datos y las Cláusulas del Contrato Modelo como un método adicional de seguridad y protección de datos que permite cumplir los requisitos de idoneidad y seguridad de la Directiva de Protección de Datos del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea.

El 27 de abril de 2016 la UE aprobó un nuevo Reglamento General de Protección de datos que comenzará aplicarse en Mayo de 2018. Este Reglamento sustituye al anterior y pretende regular mejor la necesidad de empresas y usuarios en la prestación y consumo de servicios Cloud y Google trabaja estrechamente para cumplir antes de dicha fecha con el nuevo Reglamento.

Ċ
ELEXALDE BHI,
26 abr. 2018 0:27
Comments